№96 жалпы орто билим берүү мектеби Ленин району, Ак-Ордо конушу

Усулдук кызматы

Методикалык иштердин  2018 – 2019 – окуу жылындагы жылдык иш планы

 

 1. Уюштуруучу –педагогикалык ишмердүүлүк

 

Жүргүзүлүүчү иштердин мазмунуМөөнөтүЖооптууЖыйынтыкты көрсөтүүнүн формалары
Мектепти жаңы окуу жылына даярдоо

Методикалык кызматтын жаңы окуу жылына даярдыгын көзөмөлдөө

Август Усулдук бирикме

 

Протокол
2017-2018-окуу жылындагы усулдук иштердин жыйынтыгын чыгаруу,           2018-2019-окуу жылындагы ишти пландооАвгустУсулдук бирикме жетекчисиПротокол
Усулдук иштер б/ча директордун орун басарынын жылдык планын корректировкалооСентябрьУсулдук бирикме жетекчисиПротокол
Окуу программалар б/ча усулдук кеңешмеСентябрьУсулдук бирикме жетекчисиПротокол
Билимин жогорулатуу курстарына баруучу мугалимдердин тизмесин тактооАвгуст-сентябрь-Усулдук бирикме жетекчисиПротокол
Квалификациялык категориясын (аттестация) жогорулатуучу мугалимдердин тизмесин тактооАвгуст-сентябрь-  Усулдук бирикме жетекчисиПротокол
Предметтер б/ча окуу-усулдук камсыздыгын текшерүүСентябрьАдминистр.  Усулдук бирик.жетекчиПротокол
Кабинеттердин материалдык-техникалык толукталышы б/ча карта түзүүАвгуст-сентябрь-  Усулдук бирикме жетекчиси Карта
Усулдук кеңештин  отурумдарын  өткөрүүЖыл ичи  Усулдук бирикме жетекчисиПротокол
Үстүдөгү окуу жылына карата метод теманын үстүндө иштөөАвгуст Усулдук

кеңеш

Протокол
Жогорку мотивациядагы билимге умтулган окуучулар менен иш жүргүзүүнү пландооЖыл ичи  Усулдук бирикме жетекчисиИш план
Окуу процессинин I IV чейреги үчүн  мониторингдин жыйынтыгыЧейрек сайын  Усулдук бирикме жетекчисиПротокол
Мектептеги эффективдүү инновациялык зарыл шарттардын бири-жаңы педагогикалык технологияларды өздөштүрүүЖыл ичи  Усулдук бирикме жетекчисиПротокол

 

 

 1. Предметтик педагогикалык кызматкерлер менен иш алып баруу

 

Жүргүзүүчү иштердин мазмунуМөөнөтүЖооптуу             Жыйынтыкты көрсөтүүнүн формалары

 

1.                   Методикалык темалары б/ча мугалимдердин иш жүргүзүүсүОктябрь  Усулдук бирикме жетекчисиПротокол
2.                   2018-2019-окуу жылында аттестациядан өтүүчү мугалимдердин иш тажрыйбаларын жалпылап системалаштырууДекабрь  Усулдук бирикмеПротокол
3.                   Компютердик технологияларды колдонууЖыл ичиУсулдук бирикме
4.                   Мамлекеттик экзаменге даярдык, жыйынтыктоо аттестациясы АпрельУсулдук бирикмеПротокол
5.                   Мугалимдердин чыгармачылык отчеттору, Өз билимин өнүктүрүүнүн үстүндө иштөөУсулдук бирикмеОтчеттор
6.                   Усулдук иштер боюнча иштин жыйынтыгын чыгарууЖыл ичиУсулдук бирикмеПротокол
7.                   Окуучулардын жыйынтыктоочу  аттестациясынын анализиМайУсулдук бирикмеАнализ

 

 

 1. Педагогикалык кызматкерлердин педагогикалык чеберчилигин жогорулатуу боюнча иш алып баруу

 

Жүргүзүлүүчү иштердин мазмунуМөөнөтүАткаруучуларЖыйынтыкты көрсөтүүнүн формалары
1.                   2018-2019-окуу жылындагы мугалим дердин квалификациясын жогорулатуунун методу жана мазмунунун формасын аныктооСентябрьУсулдук бирикмеМаалымат
2.                   Администрациянын жана мугалимдердин квалификациялык курсун жогорулатуусуна катышууПлан боюнчаУсулдук бирикмеГрафик
3.                   Конференция, илимий-методикалык семинарларга, тематикалык консуль тацияларга, шаардык, райондук новатор-чыгармачыл мугалимдердин сабактарына катышууКурстардын өтүлүшү план боюнчаИУИ б.ч.дир.о.б,

Усулдук бирикме

График боюнча
4.                   Мамлекеттик  тил майрамына даярдыкСентябрьУсулдук бирикмеМаалымат
5.                   Тил майрамынын жыйынтыгын чыгарууСентябрьМаалымат
6.Мектеп практикасындагы алдыңкы мугалимдердин тажрыйбаларын киргизүү, окуп-үйрөнүүАр дайымИУИ,

Усулдук бирикме

Маалымат
7.Класстан  тышкаркы иштерге, өз ара сабактарга катышуу, сунуштарды берүүЖыл ичиИУИ,

Усулдук бирикме

Маалымат
8.Педсоветтерге, конференцияларга, семинар- ларга, кенешмелерге катышууЖыл ичиУсулдук бирикмеМаалымат
9.Райондук, шаардык, Республикалык семинарларды өткөрүү, катышууЖыл ичиИУИ,

Усулдук бир.

10.Окуу-методикалык адабияттарды тактоо, заявка түзүүАр дайымИУИ,Усулдук бирикмеМаалымат
11.МБ боюнча директордун орун басарлары  үчүн шаардык семинарларга катышууЖыл ичиИУИ,Усулдук бирикмеМаалымат
12.Мугалимдердин билимин жогорулатуу курстарына катышууну көзөмөлдөөАй сайынУсулдук бирикмемаалымат
13.Мугалимдердин шаардык семинарларга катышуусун  көзөмөлдөөАй сайынИУИ,Усулдук бирикмеМаалымат
14.Предметтер боюнча окуу-усулдук стандарттардын ишке ашырылышы(I чейрек боюнча)ОктябрьУсулдук бирикмеМаалымат
15.Жаш мугалимдерге усулдук жардам катары сабактарына катышууЖыл ичиИУИ,Усулдук бирикмеМаалымат
16.Предметтик жумалыктын планы менен таанышуусентябрьУсулдук бирикмеМаалымат
17. «Мыкты мугалим» кароо- сынагына катышкан мугалимдерге жардам көрсөтүүЖыл ичиИУИд.о.б, Усул. бирикмеМаалымат
18.Билимин жогорулатуу курстарына барып жаткан мугалимдер менен аңгемелешүүАй сайынУсулдук бирикмеМаалымат

 

 

 1. Илимий-изилдөөчүлүк ишмердүүлүк

 

Жүргүзүлүүчү иштердин мазмунуМөөнөтүЖооптууЖыйынтыкты көрсөтүүнүн формалары
1.Илимий-изилдөө иштерине даярдык көрүү, темаларын тактооI жарым жылдыкУсулдук бирикме
2.Автордук программаларды түзүүЖыл ичиУсулдук бирикме
3.Интегрлештирилген программаларды иштеп чыгууУсулдук бирикме
4.Дидактикалык материалдар,окуу курал дардын, методикалык сунуштардын иштелмелериЖыл ичиУсулдук бирикме
5.Педагогикалык изилдөө,психологиялык, социалдык, инновациялык процесстер менен Усулдук Бирикмени  камсыздооЖыл ичиУсулдук бирикме
6.Окутуп-тарбиялоонун жана башкаруунун  жаңы ыкмаларын, системасын түзүп чыгууЖыл ичиУсулдук бирикме
7.Шыктуу балдар менен иштөөнүн планын түзүүАвгуст- сентябрьУсулдук бирикме
8.Интеллектуалдык марафондордун, олимпиа-   далардын, конкурстардын графигин тузүүӨз учурундаУсулдук бирикме
9.Шыктуу балдар менен иштөөчү МБ пландарынын аткарылышын көзөмөлдөөЖыл ичиУсулдук бирикме
10.Олимпиадага окуучуларды даярдоо боюнча иш алып барууну көзөмөлдөө I жарым  жылдыкУсулдук бирикме
11.Инновациялык жана эксперименталдык  иштердин жүргүзүлүшүнө көз салууЖыл ичиУсулдук бирикме
12.Инновациялык   иштерди алып барууЖыл ичиУсулдук бирикме
13.Предметтер боюнча шаардык олимпиадага  окуучулардын даярдыгын көзөмөлдөөI жарым жылдыкУсулдук бирикме

 

 

 1. Мугалимдердин ишмердүүлүгүн контролдоо-баалоо

 

Жүргүзүлүүчү иштердин мазмунуМөөнөтүЖооптууЖыйынтыкты көрсөтүүнүн формалары
1.МБ нин заседаниелеринде талкууланган мугалимдердин сабактарына катышууЖыл ичиУсулдук бирикме
2.Жыйынтыктоо аттестациясынан , же чейректерде төмөнкү билим  көрсөткөн окуучулары бар мугалимдер менен иш жүргүзүүЧейректин жыйынтыгы боюнчаИУИ б.ч дир.о.б,

Усулдук бирикме

3.Мугалимдер менен жекече аңгемелешүү өткөрүүЖыл ичиУсулдук бирикме

 

 

 

 1. Жаш адистер менен иш алып баруу

 

Жүргүзүлүүчү иштердин мазмунуМөөнөтүЖооптууЖыйынтыкты көрсөтүүнүн формалары
1.Жаш мугалимдер менен ангемелешүү, насаатчыларды бекитүү, иш планын түзүү.АвгустИУИ б.ч дир.орун басары
2.Жаш мугалимдер мектеби менен иш алып барууЖыл ичиЖаш мугалим. мектеб. жетек.
3.Жаш мугалимдерге усулдук жардам катары сабактарына катышууЖыл  ичиУсулдук бирикме
4.Жаш мугалимдер үчүн устаттардын бирдиктүү күнүн өткөрүүУсулдук бирикме
5.Насаатчылардын ишин көзөмөлдөөИУИ,Усулдук бирикме
6.Предмет боюнча окуу программаларын окуп-үйрөнүүгө жардам көрсөтүүСентябрьУсулдук бирикме
7.Окуу-тарбия иштери боюнча окуучулар-дын гигиеналык талаптарына жооп бере тургандай нормативдүү документтер менен тааныштырууЖыл ичиУсулдук бирикме
8.Илимий-практикалык семинарларга, тегерек столдорго, конференцияларга мектеп аралык мугалимдердин  таж -рыйба алмашууларына катыштырууЖыл ичиИУИ.б.ч дир.орун бас.Усулдук бирикме
9.Чыгармачылык менен иштеген мугалимдердин сабактарына катыш тырууЖыл ичиУсулдук бирикме

 

 

 

 1. Методикалык иштерди камсыздоо

 

Жүргүзүлүүчү иштердин мазмунуМөөнөтүАткаруучулар Жыйынтыкты көрсөтүүнүн формалары
1.                   Окуу-методикалык камсыздоо:

-МБ дин жетекчилери жана мектепти окуу китептери, методикалык адабияттар менен камсыз кылуучу китепкана жетекчилери менен иш алып баруу

Окуу программалардын аткарылышына көз салуу

-Окуучулардын экзаменге даярдыгын көзөмөлдөө

-ачык сабактардын цикли, профессионал-педагог деңгээлине жеткирүү (сабактын темасы, сабактын формасы, мөөнөтү, жооптуулар)

Жыл ичиИлимий -усулдук иштер б.ч директордун орун басары, Бирикме

жетекчилери

Протокол

 

 

 

 

2.                   Материалдык-техникалык камсыздоо:

АХЧ, кабинет жетекчилери, кабинет терди жаны технологиялар менен жабдуу боюнча жетекчилер, ата-энелер комитети менен иш алып  баруу

Кабинеттердин материалдык –техникалык толукталышы боюнча карта түзүү

Жыл ичи Усулдук бирикме мүчөлөрү,ата-энелер ком.Карта
3.                   Информация- маалыматтык камсыздоо:

-Мектептеги информациялык технологияларды кеңири колдонуу жана ишке киргизүү

-Жаны информациялык технологияларды колдонуу боюнча мугалимдерге консультацияларды өткөрүү жана уюштуруу

-Интернет жана электрондук почта байланыштары аркылуу башка мектептер менен байланышты күчөтүү

-информацияны убагында алып турууга калыптандыруу

-адабияттар менен камсыз болгондугунун анализи

-илимий-популярдуу көргөзмө-обзор, көркөм адабий, методикалык жаңы адабияттар  жөнүндө баяндама берүү

Жыл ичи 

 

Илимий- усулдук иштер б.ч директордун орун басары,

Китепкана

Усулдук бирикмелер

 

 

 

 

 

 

 1. Жаңы келген мугалимдер менен иш алып баруу

 

Жүргүзүлүүчү иштердин мазмунуМөөнөтүЖооптууЖыйынтыкты көрсөтүүнүн формалары
1.Жаңы келген мугалимдердин тизме син тактооАвгустБирикме жет. насаатчы
2.Документтерин тактоо, топтооАвгустБирикме жет. насаатчы
3.Сабактарына катышууЖыл ичиБирикме жет. насаатчы
4.Предмет боюнча окуучулардан административдик жана  тесттик                    билим кесилиштерин алууЖыл ичиБирикме жет. насаатчы
5.Жаныдан келген мугалимдерге анкета жүргүзүүЧейрек сайынБирикме жет.
6.Жаныдан келген мугалимдер менен жекече аңгемелешүү өткөрүүӨз учурундаБирикме жет.

 

 

 1. Усулдук бирикмелердин жетекчилери менен иш алып баруу

 

Жүргүзүлүүчү иштердин мазмунуМөөнөтүЖооптууЖыйынтыкты көрсөтүүнүн формалары
1.Мугалимдердин методикалык иштери алардын профессионалдык сапаты боюнча банкты калыптандырууЖыл ичи  Усулдук бирикмелер
2.МБдин жаңы окуу жылына карата иш пландарын уюштуруу, иштеп чыгуу, бекитүүАвгуст  Усулдук бирикмелер
3.Методикалык жумалыктарды өткөрүү боюнча сунуштарды иштеп чыгуу

УБги декаданын графигин түзүү

Сентябрь  ИУИ,

Усулдук бирикмелер

4.УБ деги мугалимдердин квалификация лык категориясын жогорулатуунун тизмесин тактооЖыл ичи  Усулдук бирикмелер
5.УБ деги мугалимдердин квалификация лык категориясын жогорулатуу ишин уюштурууАвгуст  Усулдук бирикмелер
6.УБ деги  заседаниелерди  өткөрүүѲз убагында  Усулдук бирикмелер

 

Усулдук бирикмелер тууралуу маалымат

 

Мугалимдин кесиптик чеберчилигин  жана педагогикалык жамааттын чыгармачыл дараметин ѳстүрүп-ѳркүндѳтүүгѳ шарт түзүү максатында мектепте 8 усулдук бирикме бар.

Алар:

-Кыргыз тили жана адабияты мугалимдеринин УБ

– Орус тили жана адабияты мугалимдеринин УБ

– Математика, информатика, физика мугалимдеринин УБ

– Чет тили  мугалимдеринин УБ

– Башталгыч класстын мугалимдеринин УБ

– Социалдык-гуманитардык мугалимдеринин УБ

– Табигый-илимий мугалимдеринин УБ

– Эстетика мугалимдеринин УБ

 

Жаш адистердин кесиптик жактан ѳстүрүп-ѳркүндѳтүүгѳ кѳмѳк кѳрсѳтүү, ошондой эле окуу-тарбия жана усулдук иштерине байланышкан милдеттерди жогорку деӊгээлде аткарууга жѳндѳмдүү чебер мугалимдерди даярдоо максатында насаатчылар дайындалган:

 • Информатик-физик мугалими Карыбекова Айпери Мировнага- насаатчы Аскулова Зияда Муллабаевнаны;
 • Кыргыз тили жана адабияти мугалими Сулайман кызы Нурзадага- насаатчы Ажыканова Назира Асанбековнаны;
 • Орус тили жана адабияты мугалими Масылбекова Лайлуха Масылбековнага- насаатчы Кызаева Анар Шурубековнаны;
 • Орус тили жана адабияты мугалими Абылкасымова Айчурек Байсалбековнага – насаатчы Тиленчиева Жамила Мандосовнаны;
 • Англис тили мугалими Абаева Алтынай Абаевнага- насаатчы Садабаева Айзада Дуйшөбаевнаны;
 • Англис тили мугалими Нурматова Сапаргүл Бакытовнага- насаатчы Жапарова Альбина Тыныбековнаны;
 • Химия мугалими Мамакеева Гулжан Доктурбековнага- насаатчы Молдоисаева Кундуз Зарлыковнаны;
 • Химия мугалими Нурманова Батма Арзыкуловнага – насаатчы Абдыбекова Венера Болотбековнаны;
 • Физика мугалимине Мырзабекова Жаркын Мырзабековнага- насаатчы Исаева Асель Мелсбековнаны;;
 • Башталгыч класс мугалими Марсбек кызы Айжамалга- насаатчы Шакиева Назира Жанузавковнаны;
 • Көркөм өнөр сүрөт чыгармачылыгы мугалими Канатбек кызы Сүйүнбүбүгө- насаатчы Байшариева Салтанат ;

Дене тарбия мугалими Жакыпов Элдияр Жакыповичке- насаатчы Ырысбек уулу Эркинбек жогорудагы мугалимдер №6 буйруктун негизинде бекитилген.

Илимий-усулдук иштер боюнча директордун орун басары:                Исмаилова Жумагүл